گواهينامه ها

- نشان ملي استاندارد ايران

- نشان جهاني حلال از سازمان ICRIC

- گواهينامه بين المللي سيستم مديريت ايمني مواد غذايي ISO از شرکت TUV NORD

- گواهينامه بين المللي انطباق محصول LUXCONTROL از شرکت TUV RHEINLAND GROUP

- تاييديه آزمايشگاه همکار (آکروديته) از طرف اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي

- گواهينامه تحقيق و نوسعه R & D از سازمان صنايع و معادن

- واحد نمونه صنايع غذايي استان از وزارت بهداشت و درمان و غذا و دارو

- گواهينامه صنعت سبز کشور